Til Balan-zen.no

Systematisk samtale og BalanZe metoden

Det er ofte tre former blokkeringer som stenger for vårt autentiske selv. Disse er mønstre knyttet til barndom, hendelser som ikke er bearbeidet og at vi bærer andres energier i form av innviklinger i familiesystem, eller andre system som vi tilhører.
Vi tar tilbake vår frihet, vet å gjøre bevisst de ubevisste prosesser som styrer oss.

Systemisk samtale bygger på en tenkning om at våre ubalanser skyldes at vi er overveldet. Slike ubalanser vil vise seg som kroppslige plager og psykiske reaksjoner. Vi kan kartlegge hva som stresser oss ut fra kjennskap om nervesystemet. Systemisk samtale og BalanZe metoden har til felles at vi balanserer vårt nerevsystem. Systemisk samtale er vanlig samtale med bruk av markører, BalanZe metoden passer når man ikke vet hvorfor man har de plager man har, eller ikke orker å snakke. BalanZe metoden passer supert på barn som har indre uro, konsentrasjonsvanser, vont i magen eller sinne problemer.

Tema som systemisk samtale og BalanZe metoden passer for er
– ulike former for stress
– traumer og tidlige traumer
– systemiske ubalanser, (i jobb, i familier)
– fake programmeringer, at vi tror på og lever noe som ikke stemmer med den vi er

Vår teoretiske forankring bygger på David R Hawkins sin teori om kart over bevisstheten. I denne teori skilles det mellom høyre og venstre hjernen bevissthet. For å kunne utføre systemisk samtale og BalanZe metoden er det avgjørende viktig at man forstår forskjell på disse to bevisstheter, og at man kan arbeide ut fra en høyre hjerne bevissthet. Man lærer denne forskjellen både gjennom teori og gjennom personlig prosess. Den som ønsker å lære disse metodene må derfor være innstilt på personlig arbeid, en prosess mot et autentisk selv. Personlig arbeid er derfor like viktig som det å lære metoder for å hjelpe andre.

Utdanningen består av tre kurser. Dette er
Kurs i systemisk samtale, 40 timer
Kurs i traumer, 40 timer.
Kurs i tidlige traumer. Tilsammen 120 timer.

Her er en oversikt over innhold i de 120 timene. I tilegg til de 120 timene, har deltakerne minst 40 timer med arbeid med egen prosess og samt veiledning på arbeid med klienter.

Fokus i utdanning i systemisk samtale (samtaleterapi) og BalanZe metoden

Vi jobber for å skape en tryggsituasjon for klienten: trygge omgivelser, vi er selv trygge i det vi gjør, vi fokuserer på det som skaper trygghet i klientens kropp. Dette betyr:

# Det som deles, gjøres på en slik måte at klienten ikke overveldes. Man kan kun bearbeide det som overvelder oss, en teskje om gangen.

# Trygge omgivelser = stort nok rom, de med traumer har ofte utvidet intimsone, trenger mer plass for å være trygge.

# Det er ofte nok å dele overskriften om den hendelse som har overveldet en. Å dele for mange detaljer om hendelser kan være retraumatiserende.

# Terapeut arbeider med seg selv så lenge man har klienter:  både veiledning og personlig prosess

# Vårt fokus er å skape en trygg relasjon. At terapeuten kan romme de følelser som kliente selv ikke kan romme. Målet er at klienten skal bli trygg i egen kropp. Da er overveldelsen bearbeidet.

# En trygg kropp balanserer seg selv. Terapeut rommer det som klienten ikke kan romme (følelser), slik at kleinten gradvis kan møte det som overvelder dem. Det er ikke terapeuten som healer klienten, klienten healer seg selv.

# Viktig teoretisk forankring er høyre hjerne bevissthet (hhb) og toleransevinduet og nervesystemet, Varig dyp endring kan kun skje ut fra høyre hjerne bevissthet og med aktivering på grensen av toleransevinduet. Vi bruker kunnskap om nervesystemet slik at vi kan arbeide innenfor toleransevinduet.

# Bruk av markører gjør at vi kan jobbe med det som er ukjent, og med det vi mangler ord på.

# BalanZe metoden gjør at vi kan jobbe med klienter uten å snakke med dem, uten å berøre dem, om man ikke ønsker kroppskontakt.

Barn uttrykker det de erfarer i de system de er en del av. Derfor er vårt fokus også foreldre når barn har det vanskelig. Faktisk kan det at foreldre går i terapi løse opp i uro og vansker hos barnet.

Vi kan jobbe med transgenerasjonelle traumer.

De som skal lære og praktisere metoden må være villig til å investere tid og penger i personlig arbeid. De blokkeringer vi som terapeuter har i vårt system stenger for å se det som er hos oss selv og våre klienter. Vi kan ikke løse opp i det som er uløst i klienter dersom dette også er uløst i oss selv.

Teoretiske bærebjelker:
# Kunnskap om høyre og venstre hjerne bevissthet – David R. Hawkins
# kunnskap om nervesystemet, Polyvagal teori
# kunnskap om trygghet – Stephen Porges
# kunnskap om toleransevindu – Daniel Siegel
# Kunnskap om splittelser i psyken og overlevedeler – Franz Ruppert
# Kunnskap om (tidlige) traumer: Peter Levine, Laurenze Heller, Stephen Terrel
Man får boken: Å lande i seg selv – fra traume til livskraft. Vi endres når vi lever sannheten. En bok om utvikling av egen bevissthet, av Hildur Vea, 2020.

Utdanningen passer både for deg som søker selvutvikling, og for deg som allerede er terapeut/behandler og som ønsker å fordype deg eller utvide din forståelse.

Delkurs: Systemisk samtale 

Systemiske lover gjelder enten vi kjenner til dem eller ikke. Traume reaksjoner som er uløste skaper ubalanse i et familiesystem. Slike ubalanser kan man bli innviklet i. De kan overstyrer vår personlige vilje. På dette kurs lærer du om dette fenomen, og hvordan man kan løse seg selv fra slike lenker.

Du vil også lære om våre ulike bevisstheter, vår høyre hjerne bevissthet og vår venstre hjerne bevissthet. Dette er viktig fordi vi kan bare løse opp i indre floker gjennom vår høyre hjerne bevissthet. Du vil lære om Akasha feltet, det sted vi henter opp informasjon som kan føre til løsning. Og om hva matrix er, og hvordan man kan trancendere dette systemet. Ferdighet: lære å bruke markører som hjelpemiddel i samtaler.

Delkurs om traumer

Kriser er hendelser som overvelder nervesystemet. Når slike hendelser er for store, klarer vi ofte ikke å bearbeide dem alene. De gir senskader. kriser som gir senskader kalles for traumer. Traumer er derfor ikke hendelsen i seg selv, men den kroppslige reaksjonen på hendelsen.

I dette kurset bygger vi på teori om nervesystemet, polyvagal teori og teori om toleransevinduet. Du vil også lære om betydningen av speilnevroner, og hvordan du aktivt kan bruke denne kunnskapen i samtaler.

Vi kommer også inn på noen former for traumer, som eksempelvis: ulykke, sykdom, skilsmisse, dødsfall, mobbing, tapstraumer, og overgrep. Vi kommer også inn på hvordan kroppen møter stress: dissosiasjon, smerteklump, overlevedeler og forsvarsmekanismer.

Ferdighet: du vil lære metoden focusing, og hvordan du kan bruke kunnskap fra nervesystemets fight, flight og freeze reaksjoner, speilnevroner og toleransevindu samlet til å løse opp i det fastlåste. Du lærer også bruk av BalanZe metoden i forhold til modellen som er skissert foran.

Kurs om tidlige traumer
I disse to helgene ser vi på konsekvenser hos voksne når deres behov som barn ikke ble møtt. Dette som kalles utviklingstraumer. Vi skal lære mer om oppgitthetsdepresjon, om falskt selv og hvordan vi kan løse opp i slike følesler som kan virke vanskelige å komme ut av.

Mange av våre plager som voksne kan ha røtter allerede fra vi lå i mors mage. På dette kurset ser vi filmen in utero.

Relasjon til mor er viktig for alle. Spesielt i forhold til tilknytning og vår løsrivning fra den symbiose vi er født inni.

Ferdighet: Regulering av følelser ved overveldelse (samtale med markører, bruk av representant, jobbe på benk, skifte fokus for å dempe overveldelse).

Samtale – kognitiv terapi med fokus på å endre fake programmeringer og å sette ord på det usagte.
Markører – systemisk perspektiv samt jobbe med det som er ukjent
BalanZe metoden – balansere nerevsystemet uten at man snakker så mye.

Felles for alle kursene:
Det legges stor vekt på hjelperens forståelse, da ingen kan hjelpe andre med noe man ikke forstår i seg selv. Det er gjennom prosessen med å løse egne indre floker at man lærer hvordan kroppen fungerer. Og hva som skal til for å løse opp i indre floker.

Ved alle kurs vil det bli praktiske øvelser hvor du har anledning til å oppdage noe nytt.

Kursene kan tas enkeltvis og de kan settes sammen til en utdanning til systemisk traume terapeut for de som har en relevant grunnutdanning fra før.

Kursene passer for deg som søker personlig utvikling, både i forhold til deg selv eller i forhold til den jobb du har hvis du jobber med mennesker. Dette er ingen grunnutdanning. Men man trenger ikke en grunnutdanning i bunn for å delta på kurs som selvutvikling. Skal man bli terapeut er ikke dette å regne som en selvstendig utdanning. Denne utdanning må da ses i sammenheng med andre utdanninger.

Diplom: Leder av systemisk samtale og balanZe metoden
For å fullføre utdanning som leder av systemisk samtale må man ha egen praksis og veiledning på egen praksis, samt veiledning på egen personlige prosess.  Det kreves til sammen 40 timer veiledning. 15 timer skal handle om egen prosess mot et autentisk selv. 25 timer skal være knyttet til arbeid med klienter. Av disse kan 15 timer skje i gruppe. 10 timer skal være enkelt timer i veiledning.

Krav til godkjent veileder må ha en grunnleggende utdanning i Konstellasjoner eller IoPT (må kunne jobbe med energier), samt ha egen praksis.

Ansvarlig for utdanningen er Hildur Vea, Phd.

Kostander:
Kurs i systemisk samtale kr 8000.-
Kurs om traumer kr 8000,-
Kurs om tidlige traumer kr 8000,-

I tillegg kommer utgifter til veiledning og litteratur.

Eksamen er en skriftlig refleksjonsoppgave basert på arbeid med 5 klienter. Oppgavens innhold er beskrivelse av tema – problemstilling for oppgaven, beskrivelse og refleksjon over egen praksis som er gjennomført knyttet til klientene, samt hva man selv har lært (egen prosess) knyttet til arbeidet med klientene. Oppgavens størrelse er ca 3000 ord.

Det gis vitnemål etter bestått eksamen. Det gis ingen studiepoeng. Utdanningen er privat, den er ikke NOKUT godkjent.
Veavågen den 29. mai 2021.

Puust Akademis kurs