Til Balan-zen.no

Kvantekraft – tenkningsgrunnlag

Kvantekraft viser til det nye paradigme som kom med kvantefysikken. Kvantefysikken viser at vi fungerer som en helhet, både i oss selv, men også i forhold til våre omgivelser.

Paradigme er et ord som beskriver en måte å tenke på. Innenfor et paradigme hersker en type forståelse for hva som er sannhet og usannhet, hvordan vi som mennesker fungerer, hvordan vi kan endre oss selv og verden, og hvilke metoder som kan gi ønska resultat.

Det at alle paradigmer har sin særegne måte å forstå fenomen på, gjør at man ikke verken kan tilføre ny informasjon til gamle strukturer, men kan heller ikke sammenligne forståelsen som ulike paradigmer bygger på, da dette ville være som å sammenligne brødmat med trær.

Innenfor kvantekraft er fokus hvordan mennesket kan utvikle sin bevissthet på optimale måter, slik at alle de muligheter som er i menneskets DNA kan utvikles til beste for mennesket selv og dets medmennesker.

Innenfor kvantekraft skiller en ikke mellom fysisk og psykisk, en ser på dette som ulik informasjon om samme fenomen. Ex hvis en er redd (følelse), kan det samme uttrykkes med å holde pusten tilbake (kroppsuttrykk).

En utvikler kvantekraft ved å ha fokus innover, og bli kjent med egne kroppsreaksjoner, og de ulike bevisstheter som styrer våre liv. Hjerte er den fysiske delen av kroppen som kobler oss sammen med kvantekraften.

Kvantefysikk er ikke nytt. Den ble oppdaget for ca 100 år siden, rundt 1920. Det som gjør at denne vitenskapen er ukjent for mange, er at det rådende paradigme innenfor helse, skolemedisin ugyldiggjør store deler av denne vitenskapen. De anvender den tekniske biten, men overser menneskets iboende kraft og styrke. Det er denne skjevhet som kvantekraft retter opp.

Det finnes allerede mange forskere har integrert kvantekraft. Her er noen av de teoretikere som vi bygger på innenfor Puust akademi:

Laszlo: Akasha felt, tilknytning til høyere selv (source/Gud)
Passio: Naturens lov
Hawkins: kart over bevisstheten, høyre og venstre hjerne bevissthet
Ruppert: splittelser ved traumer: sunn del, traumer, overlevedeler
Levine: Nervesystemets hierarki, FFF reaksjonene
Siegel: Toleransevinduet
Masterson: oppgitthetsdepresjon, ekte selv
Winnicott: fake selv

Den store forskjellen er at man snur på fokus.

KVANTEKRAFTSKOLEMEDISIN
Fokus på å forstå oss selv, for å kunne forstå andreFokus på andre, lærer å forstå dem via forskning
Fokus på årsak til ubalanse, skjulte dynamikkerFokus på konsevens av ubalanse (diagnose)
Sannhet gjør at ubalanser løser seg,
da faller kroppen til ro
Ubalanser behandles ut fra protokoller,
pakkeløsninger
Terapeut arbeider fenomenologisk,
lar spirit guide arbeidet
Terapeut arbeider i samsvar med
best dokumentert kunnskap
Ubalanser kan skyldes hendelser i eget liv, men det kan også skyldes at man bærer en energi man ikke eierUbalanser kan skyldes barndom, manglende omsorg, men er vanligvis livet her og nå til den hjelpesøkende
Man jobber ALLTID ut fra høyre hjerne bevissthetEn skiller ikke på hvorvidt en jobber ut fra en høyre eller venstre hjerne bevissthet

Den nye tenkningen innenfor kvantekraft gjør at en i tillegg til de vanlige samtale, og teknikker som balanserer nervesystemet, også åpner opp for også andre metoder. En viktig brikke er bruk av konkretisering. Det man snakker om, kan man også konkretisere på ulike måter. Mange finner det lettere å forstå bilder, metaforer enn bare tanker og ord.

For å avdekke skjulte dynamikker brukes konstellasjon som metode. Man er da åpen for det som viser seg. teorigrunnlaget er vanlig forskning som inkluderer kvantefysikk. Arbeidet er en videreutvikling fra arbeidet til Bert Hellinger, Franz Ruppert og Carola Castillo.

Vi erkjenner at det som har skjedd i mors mage og våre første leveår, kan inneholde ubalanser. Siden man verken husker hva som har skjedd eller er i stand til å snakke om det som skjedde, brukes metoder som konstellasjon og BalanZe metoden i slike situasjoner.

BalanZe metoden er en videreutvikling fra arbeid til Steve Terrell (transforming touch), Peter Levine (Se-terapi), og Jon Rappoport. Jon Rappoport er jounalist, og har i del 2 av sin ut av matix samling solid dokumentert hvordan kroppskontakt kan forløse det som er fortrengt.

Siden er under utarbeiding. HV, 12. nov 2021. Denne siden inneholder ikke noe kurs, det er en beskrivelse av den plattform vi jobber ut fra.

Puust Akademis kurs